logo
Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей"

Академічна доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей»

Запорізької обласної ради

І Загальні положення

1.1 Положення про академічну доброчесність комунального закладу (далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу та встановлює моральні принципи і загальні етичні норми у відносинах між представниками шкільної спільноти (учасниками освітнього процесу та співробітниками) під час виконання ними своїх обов’язків, які випливають з вимог чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших чинних у закладі локальних нормативних актів, на підставі яких розроблено Положення.

1.2 Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку.

1.3 Метою Положення про академічну доброчесність є формування в ліцеї системи демократичних відносин між учасниками освітнього процесу та працівниками, розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету закладу.

1.4 У своїй діяльності ліцей дотримується принципу меритократії, що означає оцінювання учнів винятково на підставі їх знань і вмінь, а педагогічних працівників – на основі їх професійної компетентності, результатів роботи, внеску у розвиток ліцею. Адміністрація ліцею зобов’язується вживати заходів щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах педагогічних працівників та здобувачів освіти.

1.5 Завдання Положення:

- адаптувати систему традиційних корпоративних настанов національної освітньої системи до сучасних реалій для забезпечення і підтримки сприятливого морального клімату в колективі та встановлення й дотримання етичних норм і правил;

- забезпечити встановлення норм етичної поведінки як усередині колективу, так і зі зовнішніми спільнотами;

- підтримувати та виховувати корпоративний дух, атмосферу довіри, взаємної поваги і порядності.

1.6 Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу та співробітників.

ІІ Принципи, норми етики та академічної доброчесності  закладу освіти

2.1 Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та творчих досягнень, попередження порушень освітнього процесу.

2.2 Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.3 Академічна доброчесність та корпоративна етика впроваджується через систему принципів: законності; чесності; взаємоповаги; ввічливості; справедливості; відповідальності; прозорості; толерантності.

2.4 Кожен член шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.5 Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор закладу або особа за його дорученням.

2.6 У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

2.7 Усі співробітники та учасники освітнього процесу закладу мають уникати провокування дій, пов’язаних з корупційними правопорушеннями. З метою припинення та уникнення таких проявів усі особи, на яких поширюється дія цього Положення, мають право звернутися до Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, юрисконсульта юридичного відділу з відповідною скаргою.

2.8 Гідним для представників шкільної спільноти є:

 • шанобливе ставлення до символіки закладу (гімну, прапора, емблеми);
 • дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • культура зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу;
 • дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних. Переговори мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації закладу загалом.

2.9 Неприйнятним для усіх членів шкільної спільноти є:

 • навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності членів спільноти;
 • участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання підроблених офіційних документів;
 • перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами;
 • ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;
 • використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;
 • вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління в закладі, у тому числі і електронних сигарет, поява у закладі у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;
 • пронесення у заклад зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

 

 1. Етика та академічна доброчесність забезпечуються:
 • учасниками освітнього процесу шляхом дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України; утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій; дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків; запобігання корупції, хабарництву; збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу; дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання  норм про авторські права; надання правдивої  інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності; невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.
 • здобувачами освіти шляхом самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА); особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.
 • педагогічними працівниками шляхом надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти; обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення; незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій; підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки; дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики; об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти; здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

ІІІ Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності

3.1 При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.2 Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3 Заступник директора закладу, який відповідає за методичну роботу:

 • забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;
 • використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4 Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

3.5 Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списуванння створюється Шкільна Комісія з попередження списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу.

3.6 Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента освітньої програми) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

IV Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1 Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти.

Порушення академічної доброчесності

Суб’єкти порушення

Обставини та умови порушення академічної доброчесності

Наслідки і форма відповідальності

Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності

Списування

Здобувачі освіти

- самостійні роботи;

- контрольні роботи;

- контрольні зрізи знань;

 

Повторне письмове проходження оцінювання

Термін -

1тиждень або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми

Учителі-предметники

- екзамен (ДПА);

- річне оцінювання

 (для екстернів)

Повторне проходження оцінювання за графіком проведення ДПА у закладі

Незарахування результатів

Атестаційна комісія

-І етап (шкільний) Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів;

Робота учасника анулюється, не оцінюється.

У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах

Оргкомітет, журі

Необ’єктивне

оцінювання

результатів

навчання

здобувачів

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання

- усні відповіді;

- домашні роботи;

- контрольні роботи;

- лабораторні та

практичні роботи;

-ДПА;

- тематичне оцінювання;

- олімпіадні та конкурсні роботи

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічних звань

Адміністрація закладу, атестаційні комісії усіх рівнів

Обман:

Фальсифікація

Фабрикація

Плагіат

Педагогічні

працівники

як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

- методичні рекомендації;

- навчальний посібник;

-навчально-методичний посібник

- наочний посібник;

- практичний посібник;

- навчальний наочний посібник;

- збірка;

- методична збірка

- методичний вісник;

- стаття;

- методична розробка

У випадку встановлення порушень такого порядку:

а)спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії

б) в разі встановлення в атестаційний період фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності

позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфікаційної категорії

Педагогічна та методичні ради закладу, науково-методична рада методичного кабінету, атестаційні комісії (закладу освіти, міська)

Порушення морально-етичних норм поведінки

Учасники освітнього процесу

Конфлікти через:

- відсутність поваги до гідності учасників освітнього процесу;

 - вживання ненормативної лексики у спілкуванні з однокласниками;

- погрози, переслідування через надання та поширення неправдивої інформації у різних формах спілкування (соціальні мережі); - порушення правил поведінки під час освітнього процесу (уроки, перерви, позакласні заходи)

У випадку встановлення причин порушення морально-етичних норм поведінки рекомендується :

- провести бесіди з метою усунення конфлікту;

- звернутись з клопотанням про можливість притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності

Комісія з питань академічної доброчесності та етики

V Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників

5.1 Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників – незалежний орган для розгляду питань, пов’язаних із порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2 До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади. Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради. Термін повноважень Комісії – 1 рік.

5.3 Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

5.4 Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

VI Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики

6.1 Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики покладається на адміністрацію та методичну раду ліцею.

VIІ Прикінцеві положення

7.1 Члени шкільної спільноти мають знати Положення про академічну доброчесність комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей». Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

7.2 Положення затверджується педагогічною радою закладу більшістю голосів та вводиться в дію наказом директора.

7.3 Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора.